118893/8-12-2022 - Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 (Α' 204) - Τροποποίηση της υπ' αρ. 113908/25-11-2022 (Β' 6013) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 (Α' 204) - Τροποποίηση της υπ' αρ. 113908/25-11-2022 (Β' 6013) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Περισσότερα

1569/370765/6.12.2022 - Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής σύκων νωπών Α ή/και σύκων νωπών Β σε παραγωγούς στο Δήμο Μαρκοπούλου-Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και λεπτομέρειες εφαρμογής, στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1408/2013 (L352/ 24-12-2013) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) 316/2019 (L51/1/22-02-2019).

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής σύκων νωπών Α ή/και σύκων νωπών Β σε παραγωγούς στο Δήμο Μαρκοπούλου-Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και λεπτομέρειες εφαρμογής, στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1408/2013 (L352/ 24-12-2013) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) 316/2019 (L51/1/22-02-2019).

Περισσότερα

ΣτΕ 916/2022 - Tο δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα δεν ασκείται άπαξ αλλά κάθε φορά που ανακύπτει ζήτημα επανέναρξης παράλληλης απασχόλησης που είχε διακοπεί προσωρινά ή στην περίπτωση ανάκτησης ασφαλιστέας ιδιότητας, η οποία είχε απολεσθεί προσωρινά (παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 )

Tο δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα δεν ασκείται άπαξ αλλά κάθε φορά που ανακύπτει ζήτημα επανέναρξης παράλληλης απασχόλησης που είχε διακοπεί προσωρινά ή στην περίπτωση ανάκτησης ασφαλιστέας ιδιότητας, η οποία είχε απολεσθεί προσωρινά (παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 )

Περισσότερα

ΣτΕ 1912/2021 - Προϋπόθεση επιστροφής ΦΠΑ σε αλλοδαπή εταιρία για υπηρεσιες που της παρασχέθηκαν από επιχειρήσεις υποκείμενες στο φόρο στο εσωτερικό της Χώρας

Προϋπόθεση επιστροφής ΦΠΑ σε αλλοδαπή εταιρία για υπηρεσιες που της παρασχέθηκαν από επιχειρήσεις υποκείμενες στο φόρο στο εσωτερικό της Χώρας

Περισσότερα

Υπόθεση C‑694/20 - Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις – Οδηγία 2011/16/ΕE, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕE) 2018/822 – Άρθρο 8αβ, παράγραφος 5 – Κύρος – Επαγγελματικό απόρρητο των δικηγόρων – Απαλλαγή του δεσμευόμενου από το επαγγελματικό απόρρητο δικηγόρου-ενδιαμέσου από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών – Υποχρέωση του εν λόγω δικηγόρου-ενδιαμέσου να γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε άλλον ενδιάμεσο ο οποίος δεν είναι ο πελάτης του τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών τις οποίες αυτός ο άλλος ενδιάμεσος υπέχει – Άρθρα 7 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις – Οδηγία 2011/16/ΕE, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕE) 2018/822 – Άρθρο 8αβ, παράγραφος 5 – Κύρος – Επαγγελματικό απόρρητο των δικηγόρων – Απαλλαγή του δεσμευόμενου από το επαγγελματικό απόρρητο δικηγόρου-ενδιαμέσου από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών – Υποχρέωση του εν λόγω δικηγόρου-ενδιαμέσου να γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε άλλον ενδιάμεσο ο οποίος δεν είναι ο πελάτης του τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών τις οποίες αυτός ο άλλος ενδιάμεσος υπέχει – Άρθρα 7 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περισσότερα

Υπόθεση C‑247/21 - Τριγωνική συναλλαγή – Καθορισμός του τελικού λήπτη μιας παράδοσης ως υπόχρεου του ΦΠΑ – Τιμολόγια – Μνεία “Αντίστροφη επιβάρυνση” – Υποχρεωτικός χαρακτήρας – Παράλειψη της αναγραφής της μνείας αυτής σε τιμολόγιο – Αναδρομική διόρθωση του τιμολογίου

Τριγωνική συναλλαγή – Καθορισμός του τελικού λήπτη μιας παράδοσης ως υπόχρεου του ΦΠΑ – Τιμολόγια – Μνεία “Αντίστροφη επιβάρυνση” – Υποχρεωτικός χαρακτήρας – Παράλειψη της αναγραφής της μνείας αυτής σε τιμολόγιο – Αναδρομική διόρθωση του τιμολογίου

Περισσότερα

Υπόθεση C‑378/21 - Τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ – Αποδέκτες υπηρεσιών μη δυνάμενοι να προβάλουν δικαίωμα έκπτωσης – Ανύπαρκτος κίνδυνος απώλειας φορολογικών εσόδων

Τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ – Αποδέκτες υπηρεσιών μη δυνάμενοι να προβάλουν δικαίωμα έκπτωσης – Ανύπαρκτος κίνδυνος απώλειας φορολογικών εσόδων

Περισσότερα

Υπόθεση C‑370/21 - Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές - Αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης στα οποία υποβλήθηκε ο πιστωτής λόγω καθυστέρησης πληρωμής από τον οφειλέτη - Άρθρο 6 - Ελάχιστο κατ’ αποκοπήν ποσό 40 ευρώ - Καθυστέρηση πλειόνων πληρωμών οι οποίες έχουν χαρακτήρα αμοιβής για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών περιοδικού χαρακτήρα που πραγματοποιούνται σε εκτέλεση μίας και μόνης σύμβασης

Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές - Αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης στα οποία υποβλήθηκε ο πιστωτής λόγω καθυστέρησης πληρωμής από τον οφειλέτη - Άρθρο 6 - Ελάχιστο κατ’ αποκοπήν ποσό 40 ευρώ - Καθυστέρηση πλειόνων πληρωμών οι οποίες έχουν χαρακτήρα αμοιβής για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών περιοδικού χαρακτήρα που πραγματοποιούνται σε εκτέλεση μίας και μόνης σύμβασης

Περισσότερα

Υπόθεση C‑269/20 - Προδικαστική παραπομπή - Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ - Άρθρο 4, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο - Υποκείμενοι στον φόρο - Ευχέρεια των κρατών μελών να θεωρούν ως έναν υποκείμενο στον φόρο τα πρόσωπα τα οποία είναι μεν ανεξάρτητα μεταξύ τους από νομική άποψη, συνδέονται όμως στενά από χρηματοδοτική, οικονομική και οργανωτική άποψη (“όμιλος ΦΠΑ”) - Εθνική ρύθμιση η οποία ορίζει ως μοναδικό υποκείμενο στον φόρο τη δεσπόζουσα εταιρία του ομίλου ΦΠΑ - Παροχές υπηρεσιών εντός του ομίλου ΦΠΑ - Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ - Παροχές υπηρεσιών άνευ ανταλλάγματος - Έννοια των “ξένων προς την επιχείρηση σκοπών”

Προδικαστική παραπομπή - Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ - Άρθρο 4, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο - Υποκείμενοι στον φόρο - Ευχέρεια των κρατών μελών να θεωρούν ως έναν υποκείμενο στον φόρο τα πρόσωπα τα οποία είναι μεν ανεξάρτητα μεταξύ τους από νομική άποψη, συνδέονται όμως στενά από χρηματοδοτική, οικονομική και οργανωτική άποψη (“όμιλος ΦΠΑ”) - Εθνική ρύθμιση η οποία ορίζει ως μοναδικό υποκείμενο στον φόρο τη δεσπόζουσα εταιρία του ομίλου ΦΠΑ - Παροχές υπηρεσιών εντός του ομίλου ΦΠΑ - Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ - Παροχές υπηρεσιών άνευ ανταλλάγματος - Έννοια των “ξένων προς την επιχείρηση σκοπών”

Περισσότερα

Υπόθεση C‑141/20 - Ευχέρεια των κρατών μελών να θεωρούν ως έναν υποκείμενο στον φόρο οντότητες οι οποίες είναι μεν ανεξάρτητες μεταξύ τους από νομικής απόψεως, συνδέονται όμως στενά από χρηματοδοτικής, οικονομικής και οργανωτικής απόψεως (“όμιλος ΦΠΑ”) – Εθνική νομοθεσία που χαρακτηρίζει τη δεσπόζουσα εταιρία του ομίλου ΦΠΑ ως μόνο υποκείμενο στον φόρο – Έννοια των “στενών δεσμών από χρηματοδοτικής απόψεως” – Υποχρέωση της δεσπόζουσας εταιρίας να κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, επιπλέον της συμμετοχικής πλειοψηφίας – Δεν συντρέχει – Εκτίμηση της ανεξαρτησίας μιας οικονομικής οντότητας βάσει τυποποιημένων κριτηρίων – Περιεχόμενο

Ευχέρεια των κρατών μελών να θεωρούν ως έναν υποκείμενο στον φόρο οντότητες οι οποίες είναι μεν ανεξάρτητες μεταξύ τους από νομικής απόψεως, συνδέονται όμως στενά από χρηματοδοτικής, οικονομικής και οργανωτικής απόψεως (“όμιλος ΦΠΑ”) – Εθνική νομοθεσία που χαρακτηρίζει τη δεσπόζουσα εταιρία του ομίλου ΦΠΑ ως μόνο υποκείμενο στον φόρο – Έννοια των “στενών δεσμών από χρηματοδοτικής απόψεως” – Υποχρέωση της δεσπόζουσας εταιρίας να κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, επιπλέον της συμμετοχικής πλειοψηφίας – Δεν συντρέχει – Εκτίμηση της ανεξαρτησίας μιας οικονομικής οντότητας βάσει τυποποιημένων κριτηρίων – Περιεχόμενο

Περισσότερα

Υπόθεση C‑691/21 - Έννοια του «παραγωγού» - Διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος προβαίνει σε μετατροπή του επιπέδου τάσεως του ηλεκτρικού ρεύματος με σκοπό τη διανομή του

Έννοια του «παραγωγού» - Διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος προβαίνει σε μετατροπή του επιπέδου τάσεως του ηλεκτρικού ρεύματος με σκοπό τη διανομή του

Περισσότερα

117468/07-12-2022 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 19895/2-3-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Β’ 956).

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 19895/2-3-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Β’ 956).

Περισσότερα

178834 ΕΞ 07-12-2022 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76304 ΕΞ 2022/ 02.06.2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 12ης Ιανουαρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Β' 2867)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76304 ΕΞ 2022/ 02.06.2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 12ης Ιανουαρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Β' 2867)

Περισσότερα

Δ.15/Δ'/117972/7.12.2022 - Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περισσότερα

Δ.15/Δ'/118038/7.12.2022 - Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περισσότερα

179379/07-12-2022 - Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περισσότερα