33040/22-04-2024 - Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι των νονών», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 111 του ν. 5104/2024 (Α' 58).

Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι των νονών», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 111 του ν. 5104/2024 (Α' 58).

Περισσότερα

55577 ΕΞ 16-04-2024 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία 31484 ΕΞ 2024/27.02.2024 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό πλαισίου φορολόγησης και ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (digital assets)» (Β’ 1372)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 31484 ΕΞ 2024/27.02.2024 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό πλαισίου φορολόγησης και ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (digital assets)» (Β’ 1372)

Περισσότερα

32135/19-04-2024 - Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (4η προκαταβολή)

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (4η προκαταβολή)

Περισσότερα

12610 ΕΞ 08-04-2024 - Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Περισσότερα

Ε.2028/2024 - Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023

Περισσότερα

Υπόθεση C-22/23 - Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 – Πεδίο εφαρμογής – Υπόχρεη οντότητα – Άρθρο 3, σημείο 7, στοιχείο γʹ – Έννοια του “φορέα παροχής υπηρεσιών καταπιστευματικής διαχείρισης ή εταιρικών υπηρεσιών” – Παροχή καταστατικής έδρας – Ιδιοκτήτης ακινήτου ο οποίος έχει συνάψει συμβάσεις μίσθωσης με νομικά πρόσωπα – Καταχώριση του μισθωμένου ακινήτου ως καταστατικής έδρας των εν λόγω νομικών προσώπων

Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 – Πεδίο εφαρμογής – Υπόχρεη οντότητα – Άρθρο 3, σημείο 7, στοιχείο γʹ – Έννοια του “φορέα παροχής υπηρεσιών καταπιστευματικής διαχείρισης ή εταιρικών υπηρεσιών” – Παροχή καταστατικής έδρας – Ιδιοκτήτης ακινήτου ο οποίος έχει συνάψει συμβάσεις μίσθωσης με νομικά πρόσωπα – Καταχώριση του μισθωμένου ακινήτου ως καταστατικής έδρας των εν λόγω νομικών προσώπων

Περισσότερα

Υπόθεση C-89/23 - ΦΠΑ: Απαλλαγές άλλων δραστηριοτήτων - Πράξεις χορήγησης πιστώσεων - Πλειστηριασμός ενεχυρασμάτων - Ενιαία παροχή - Διακριτές και ανεξάρτητες παροχές - Κύριος ή παρεπόμενος χαρακτήρας της παροχής

ΦΠΑ: Απαλλαγές άλλων δραστηριοτήτων - Πράξεις χορήγησης πιστώσεων - Πλειστηριασμός ενεχυρασμάτων - Ενιαία παροχή - Διακριτές και ανεξάρτητες παροχές - Κύριος ή παρεπόμενος χαρακτήρας της παροχής

Περισσότερα

Α.1056/2024 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.9.2023 (Β’ 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.9.2023 (Β’ 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών

Περισσότερα

Υπόθεση C-68/23 - ΦΠΑ - Άρθρα 30α και 30β: Κουπόνια παρεχόμενα με ηλεκτρονικά μέσα - Κουπόνια συγκεκριμένου σκοπού και κουπόνια πολλαπλών σκοπών - Προπληρωμένες κάρτες ή κωδικοί κουπονιών για την αγορά ψηφιακού περιεχομένου με κωδικό “χώρας” ο οποίος καθιστά το εν λόγω ψηφιακό περιεχόμενο προσβάσιμο μόνο στο οικείο κράτος μέλος

ΦΠΑ - Άρθρα 30α και 30β: Κουπόνια παρεχόμενα με ηλεκτρονικά μέσα - Κουπόνια συγκεκριμένου σκοπού και κουπόνια πολλαπλών σκοπών - Προπληρωμένες κάρτες ή κωδικοί κουπονιών για την αγορά ψηφιακού περιεχομένου με κωδικό “χώρας” ο οποίος καθιστά το εν λόγω ψηφιακό περιεχόμενο προσβάσιμο μόνο στο οικείο κράτος μέλος

Περισσότερα

31614/17-04-2024 - Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 5045/2023 (Α' 136) - Τροποποίηση της υπ' αρ. 75926/25-08-2023 (Β' 5222) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης

Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 5045/2023 (Α' 136) - Τροποποίηση της υπ' αρ. 75926/25-08-2023 (Β' 5222) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης

Περισσότερα

118654/08-04-2024 - Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023, και του τρόπου επικοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών με τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023 (Α’ 81)

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023, και του τρόπου επικοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών με τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023 (Α’ 81)

Περισσότερα

31998/18-04-2024 - Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (7 η προκαταβολή)

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (7 η προκαταβολή)

Περισσότερα